Peuterspeelzaalwerk in Dongen mag niet verdwijnen!!!


INGEZONDEN BRIEF

Met grote verbazing hebben we, de ouderraad SPD, vernomen dat Dhr. Breugelmans per 1 februari 2015 na ruim 14 jaar zijn voorzittersfunctie bij SPD (Stichting Peuterspeelzalen Dongen) zal neerleggen. De reden hiervoor is dat hij zich niet meer gesteund voelde door de gemeente die de SPD, die hij vertegenwoordigd, een opdracht had mee gegeven.

De gemeente heeft (vanuit de ontwikkelopdracht) de opdracht aan SPD meegegeven het peuterspeelzaalwerk te integreren in de kinderdagopvang. Binnen dit proces zijn er diverse partijen zoals de gemeente Dongen, basisschoolbesturen en kinderopvangorganisaties met verschillende belangen. Om de belangen van onze peuters, die naar de peuterspeelzaal gaan, te behartigen binnen dit proces is er ruim 2 jaar geleden een ouderraad opgericht.

De eerste positieve stappen in de harmonisatie zijn gemaakt door peuterspeelzaal St. Janneke bij kindercentrum Petito’s onder te brengen. Door Petito’s wordt erkend dat peuterspeelzaalwerk wezenlijk anders is dan kinderdagopvang. Zij werken daarom met specifieke groepen. De leidsters van SPD leiden hier de groepen, met hun jarenlange ervaring op gebied van peuterspeelzaalwerk.

Momenteel werken de peuterspeelzalen met vaste groepen (2 jarige-groep, een 3 jarige-groep of een gezamenlijke groep) en een vast programma. Er wordt een schoolsituatie gecreëerd waarbinnen de peuters voorbereid worden op de basisschool. Bij kinderdagopvang is het eerste uitgangspunt het opvangen van de kinderen. De groepen zijn niet gelijk en is daarom geen vaste groep. Bovendien kan het dan zo zijn dat het ene kind 1 keer per week komt en het andere kind 5 keer per week komt waardoor er veel overlap of juist gemis in aanbod ontstaat. De ouderraad hoopt dat de andere kinderopvangorganisaties ook de werkwijze van Petito’s zullen gaan overnemen en komen tot kwalitatief goede kindcentra.

De gemeente heeft zoals eerder genoemd, aangegeven op een juiste manier het peuterspeelzaalwerk onder te willen brengen. Tot op heden is hierover geen duidelijkheid gegeven en het lijkt erop dat dit ook niet gaat gebeuren. Dit baart ons, als ouderraad SPD, zeer grote zorgen.

Ook voor de leidsters brengt dit onzekere proces weer ontzettend veel onrust met zich mee. Zij weten wederom niet waar ze aan toe zijn. Blijft het peuterspeelzaalwerk bestaan binnen de kindcentra, verliezen zij hun baan of worden ze overgenomen en daarna op straat gezet omdat ze te ervaren of te duur zijn. Deze situatie ontstaat nu weer, terwijl ruim 2 jaar geleden door niet accuraat handelen vanuit de gemeente de leidsters ook al ontslag aangezegd gekregen hadden en dit gelukkig tijdig (lees: 5 voor 12) ingetrokken kon worden.

Om aan de ouders van huidige SPD peuters maar juist ook voor de toekomstige ouders, die hun kinderen peuterspeelzaalwerk mee willen geven, duidelijkheid te geven gaat de ouderraad de volgende vragen bij de gemeente Dongen neerleggen.

Wil de gemeente het peuterspeelzaalwerk op het huidige (hoge) niveau behouden?

Zo ja, hoe wil de gemeente waarborgen dat de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang dit huidige niveau niet aantast?

Zo nee, welke concessies accepteert de gemeente?

Dwingt de gemeente af dat ook in de toekomst peuters (ouders) alleen peuterspeelzaalwerk kunnen afnemen zonder kinderopvang bij de kindcentra? Wordt dit dan verzorgd door gekwalificeerd personeel en wordt dit dan ook in twee vaste blokken van maximaal 3 uur verzorgd op alle locaties van de kindcentra?

De ouderraad SPD hoopt dat de gemeente Dongen, basisschoolbesturen, kinderopvangorganisaties, en SPD gezamenlijk tot een goede oplossing komen voor onze peuters binnen de gemeente Dongen.

Langs deze weg willen wij ook Dhr. Breugelmans, die onlangs nog genomineerd is voor Dongenaar van het jaar 2014 voor onder andere zijn inzet voor het peuterspeelzaalwerk, bedanken voor zijn jarenlange inzet voor en het behoud van peuterspeelzaalwerk.

Ouderraad SPD

REDACTIONEEL : ZIE HIER