CDA kreeg antwoord op vraag over ‘rattenplaag in Dongen’

Volgens de gemeente Dongen is er geen Wet waarin staat beschreven wie er verantwoordelijk is voor bestrijding van de bruine rat. In de Wet Natuurbescherming wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen overheden en inwoners. ‘ In zijn algemeenheid zijn overheden in eerste aanleg verantwoordelijk voor het openbaar domein en zijn inwoners in eerste aanleg verantwoordelijk voor hun terrein en eigendom. De Wet Publieke Gezondheid schrijft voor dat de gemeente onderzoek dient te doen en in ernstige gevallen dient op te treden tegen ongedierte -plagen als de volksgezondheid in gevaar komt. In de Wet Natuurbescherming staat vervolgens uitgelegd welke bestrijdingsmiddelen niet mogen worden ingezet. De gemeente antwoordt hiermee een van de vragen van het CDA. De factie van de partij maakt zich zorgen om de toenemende signalering van de bruine rat in verschillende gedeelden van het dorp

Lijm als ‘vang- of bestrijdingsmiddel’ mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt door overheden. Bij zeer ernstige overlast kan ontheffing aangevraagd worden bij de provincie.

Op basis van het aantal meldingen is er volgens de gemeente geen conclusie te trekken dat er binnen de gemeente Dongen sprake is van een rattenplaag. Cijfermatig wordt dit in het antwoord op de CDA-vragen onderbouwd : ‘In de eerste helft van 2020 zijn er 24 meldingen van ratten ontvangen en dat cijfer wijkt niet af ten opzichte van andere voorafgaande jaren. Van de 24 meldingen in 2020 kwamen 10 meldingen van de ecologische zone aan de Berlagestraat. De overige 14 meldingen komen van diverse andere plaatsen in Dongen’ aldus het antwoord van het college

De gemeente heeft van geen instanties een opdracht op opmerking gekregen dat er risico’s zitten aan het huidige rattenbestand. Men spreekt van risico’s van de aanwezigheid van grote hoeveelheden ratten, als er schade wordt geconstateerd, zoals knaagschade aan kabels, leidingen en buizen. Als er sprake is van gezondheidsklachten, komt de gemeentelijke verantwoordelijk ook in zicht. Daar is nu geen sprake van. De GGD heeft op dit mosnet nog geen actieve signalen gegeven over risico’s voor de volksgezondheid.

Uit de antwoorden op de CDA -vragen blijkt dat alle meldingen die binnenkomen via de website of BuitenBeter-app worden geregistreerd en bewaard. ‘ Ter plaatse wordt gekeken of er sprake is van graaf- of knaagschade. Wanneer er aanleiding is, wordt bij de GGD advies gevraagd met betrekking tot de volksgezondheid. Als de volksgezondheid niet in gevaar is en er is geen graaf- of knaagschade, dan mag de gemeente niet bestrijden’

Als mensen rattenoverlast constateren en dit bij de gemeente melden, wordt een folder afgegeven waarin wordt geïnformeerd over wat zij zelf kunnen doen om aantrekken van ratten te voorkomen. In de folder staat informatie over de opslag van voedsel voor huisdieren, opslag van huisvuil en het voeren van eenden of vogels. Ook eventuele buurtbewoners van een melder ontvangen deze folder. Maatregelen zijn meestal het meest effectief als in een omgeving door buurtbewoners gezamenlijk maatregelen worden genomen.

Het CDA doet de suggestie dat de gemeente een rattenvanger in dienst zou kunnen , eventueel samen met de samenwerkende gemeenten in het Hart van Brabant ‘, maar zoals uit de antwoorden al blijkt, mag de gemeente alleen én met ontheffing bestrijden als er sprake is van een risico voor de gezondheidszorg of graaf- en knaagschade. ‘Het aannemen van een rattenbestrijder is daarmee weinig zinvol ‘.

De gemeente Dongen neemt wel preventieve maatregelen. Zo worden slootkanten bijvoorbeeld extra gemaaid, waardoor de omgeving daarvan onaantrekkelijk wordt voor de bruine rat.

Vuilnisbakken in het openbaar domein worden zeer regelmatig geleegd en zwerfafval wordt actief opgeruimd. Aan bewoners in de omgeving van Atledo en Bas Dongen zijn er speciale kisten met klemmen ter beschikking gesteld aan bewoners om in te zetten in de omgeving van Atledo en BAS Dongen.

In haar antwoorden wijst het college er op dat voor inwoners er minder beperkende maatregelen in de bestrijdingsmethoden zitten dan voor de gemeente. Bewoners mogen op eigen terrein zelf klemmen of inloopvallen plaatsen. De gemeente wist er wel op dat het risico van klemmen en vallen is, dat andere dieren zoals katten, honden en zelfs vogels klem komen te zitten en bijvoorbeeld kinderen zich kunnen bezeren aan klemmen en vallen. Bewoners mogen geen klemmen in het openbaar gebied plaatsen.